Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Vamdrup Flyveklub. Klubbens hjemsted er: Kolding Lufthavn (EKVD), Vamdrup. Klubben er tilknyttet KDA, DULFU og AOPA/DMU og kan efter generalforsamlingsbeslutning tilknyttes andre unioner og organisationer, hvis formål er i overensstemmelse med klubbens egen formålsparagraf.

I relation til DULFU er klubben en fællesklub uden særlig UL-afdeling som beskrevet i DULFU’s vedtægter.

Klubben er stiftet d. 1.1.2010 ved fusion mellem Kongeåens Pilotforening – P71 og Sydjysk Ultralight Flight.

§ 2 – Formål

Klubbens formål er at udbrede interessen for, kendskabet til – og fremme mulighederne for – enhver form for flyvning samt at skabe rammer for socialt samvær i forbindelse hermed. Herunder især:

 at virke for teoretisk og praktisk uddannelse indenfor flyvning for klubbens medlemmer

 at organisere og medvirke ved vedligehold og drift af flyvemaskiner indenfor de rammer, godkendelser og autorisationer, der kan tilvejebringes gennem de unioner og organisationer klubben er tilknyttet

 at virke for og organisere rabatter og andre fordele i relation til flyvning for medlemmerne

 at organisere foredrag, arrangementer og udflugter med relation til flyvning

 at stille lokaler til rådighed for klubbens medlemmer til enhver form for aktiviteter og socialt samvær med relation til flyvning.

§ 3 – Medlemmer og medlemskab

Som medlem kan optages enhver person (personligt medlem) og firmaer, institutioner og andre juridiske personer (firmamedlemmer).

Klubben har pligt til at optage medlemmer, der ønsker at eje og/eller flyve UL- og motorflyvemaskiner, såfremt disse opfylder klubbens betingelser for medlemskab og ikke med hjemmel i klubbens vedtægter tidligere er ekskluderet af klubben – eller er ekskluderet af/i restance til – en af de unioner, klubben er tilknyttet.

Medlemmer af klubben, der er aktive på UL-området skal være medlem af DULFU gennem klubben, eller være tilknyttet DULFU gennem en anden flyveklub.

Medlemmer af klubben, der er indehavere af PPL-certifikat – eller har påbegyndt praktisk uddannelse hertil – skal være medlem af AOPA/DMU gennem klubben eller være tilknyttet AOPA/DMU gennem en anden flyveklub.

Æresmedlemmer kan udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning efter indstilling herom fra bestyrelsen.

Ethvert øvrigt spørgsmål om optagelse i – og medlemskab af – klubben afgøres endeligt af bestyrelsen.

Medlemskab af klubben ophører:

 Ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen mindst 10 dage før den til enhver tid gældende udmeldingsfrist for de(n) union(er) medlemmet betaler kontingent til gennem klubben – eller for medlemmer, der alene betaler kontingent til klubben: mindst 10 dage før d. 1.1 eller 1.7.

 Ved kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav. I så fald kan klubben uden yderligere varsel inddrive det skyldige kontingent såvel som udlæg til unionskontingenter mv. ved retslig inkasso

 Ved eksklusion, når bestyrelsen skønner, at medlemmet modarbejder klubbens formål, skader klubbens omdømme væsentligt gennem skrift, tale eller handlinger eller ikke efterlever klubbens, DULFU, AOPA/DMU og KDA’s vedtægter eller luftfartsmyndigheders bestemmelser og anvisninger. Eksklusion skal endeligt godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Den ekskluderede har ret til at deltage og har tale- og stemmeret i den del af generalforsamlingen, der vedrører eksklusionen.

Ved medlemskabets ophør bortfalder enhver ret for den udtrædende med hensyn til klubbens formue samt alle øvrige rettigheder i forhold til klubben.

Klubbens kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter hvorledes kontingentet skal indbetales.

Klubben kan opkræve kontingent og andre ydelser på vegne af de unioner og organisationer klubben er tilknyttet. Sådanne ydelser skal specificeres separat ved opkrævning.

Side 1 af 3

Vedtægter for Vamdrup Flyveklub

§ 4 – Organisation og ledelse

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle henseender. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen – og afvikles i øvrigt i henhold til § 5.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen blandt klubbens medlemmer jfr. § 5

Bestyrelsen varetager klubbens drift.

Klubbens ansvar i forhold til hhv. AOPA/DMU og DULFU varetages af de repræsentanter for disse unioner, der er valgt direkte blandt og af klubbens medlemmer af unionerne jfr. § 5

Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Senest 1 måned efter valget skal alle bestyrelsesmedlemmer være medlem af KDA gennem en af de unioner klubben er tilknyttet..

Bestyrelsen består af:

 Klubformand

 Kasserer

 Sekretær

 Ingen, 1 eller 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer

 1 eller 2 suppleanter

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling.

Øvrige bestyrelsesmøder afholdes, når klubformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Suppleanten(erne) kan deltage i bestyrelsesmøder, men har kun stemmeret i den udstrækning, de indtræder i bestyrelsen som stedfortræder for et bestyrelsesmedlem.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

§ 5 – Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt – i løbet af årets første kvartal – på et af bestyrelsen fastsat sted. Der indkaldes hertil af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter dette – og skal afholdes når mindst 10 af medlemmerne fremsætter ønsker herom med angivelse af hvad, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling senest 14 dage efter ønske herom er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med angivelse af hvad der ønskes behandlet.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg unionsansvarlige:

a. Af og blandt klubbens medlemmer af AOPA/DMU vælges 1 unionsansvarlig, der varetager klubbens ansvar i forhold til AOPA/DMU.

b. Af og blandt klubbens medlemmer af DULFU vælges 1 unionsansvarlig, 1 uddannelsesansvarlig og 1 materielansvarlig, der varetager klubbens ansvar i forhold til DULFU. De uddannelses- og materielansvarlige vælges for 2 år ad gangen. Der må ikke være personsammenfald mellem disser 3 funktioner.

c. De 2 unionsansvarlige er vælges for 1 år ad gangen og indgår i klubbens bestyrelse på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I den ustrækning, der indtræder suppleant for en unionsansvarlig, skal suppleanten være medlem af den union, han repræsenterer.

Side 2 af 3

Vedtægter for Vamdrup Flyveklub

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer): Af og blandt alle klubbens medlemmer vælges mindst 1 og højst 3

bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

8. Valg af mindst 1 eller højst 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen

10. Eventuelt

Under eventuelt kan ethvert spørgsmål af interesse for klubben bringes frem til drøftes. Forslag der tilsigter generalforsamlingsbeslutning, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen og behandles da under pkt. 5.

Den under pkt. 1 valgte dirigent leder forhandlingerne. Der udarbejdes referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af formanden og dirigenten.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt såfremt 3 medlemmer på generalforsamlingen forlanger det. Hvert tilstedeværende personligt medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem idet de ved fuldmagt repræsenterede medlemmer regnes for at være mødt og tilstede. Intet medlem kan repræsentere mere end ét andet medlem ved fuldmagt.

I den udstrækning der stemmes om spørgsmål, der specifikt og alene vedrører forhold, aktiviteter og dokumenter i relation til én af de unioner, klubben er tilknyttet, kan alene klubbens medlemmer af denne union deltage i afstemningen.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutninger om klubbens opløsning eller om ændring af klubbens love kræver dog at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at der er stemmeflerhed for opløsningen eller ændringen. Er mindre end 2/3 af klubbens medlemmer tilstede – og der er stemmeflerhed for opløsningen eller ændringen, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken afgørelsen kan træffe ved almindelig stemmeflerhed og uden hensyn til antallet af fremmødte.

§ 6 – Økonomi og regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren afgiver hvert år senest 14 dage før den ordinære generalforsamling klubbens regnskab med bilag til klubbens revisorer, der afgiver regnskabet med revisionspåtegning til formanden inden generalforsamlingen.

Klubbens formue – med undtagelse af den til enhver til nødvendige kassebeholdning – anbringes i et dansk pengeinstitut. Lån kan alene optages af bestyrelsen efter generalforsamlingsbeslutning.

§ 7 – Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af klub formanden og kassereren i forening – eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening Kassereren og formanden har hver for sig alene prokura til klubbens bankkonto Bestyrelsen eller dele deraf kan ikke forpligte klubben ud over klubbens formue Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for indgåede forpligtelser, udover hvad de ved egen underskrift har accepteret.

§ 8 – Uforudsete forhold

Indtræffer der forhold, d er ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn, med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 9 – Opløsning af klubben

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue overføres til en anerkendt almenvelgørende eller på anden måde almennyttig fond, forening, stiftelse eller institution. Beslutning om hvilken træffes på den/de generalforsamling(er), hvorved klubben opløses.

Vedtaget på klubbens generalforsamling d. 27. januar 2010. Ændret på generalforsamling 12.3.2011(formand Leif Pedersen og dirigent Søren Andersen) og ekstraordinær generalforsamling 20.04.16 (formand Martin Larsen og dirigent Leif Pedersen). Ændret på generalforsamling 29.05.21 (formand Martin Larsen og dirigent Thorsten Schöer).